Saņem datus par uzrunātās auditorijas skaitu.

Uzticamākais vides reklāmas medijs

Sasniedz auditoriju vietās, kur citi mediji to nespēj.
Uzzini, cik lielu auditoriju Tava kampaņa sasniegs
līdz 131 k skatījumu
Izveidot kampaņu

Kā tas strādā?

Euro

Kampaņas plānošana

Izvēlies mērķauditorijas pilsētu, dienas budžetu un kampaņas ilgumu.

Euro

Braucēju atlase

Atlasi braucējus pēc to ikdienas maršruta, vidējā nobraukuma dienā un kampaņu pieredzes.

Euro

Auto aplīmēšana

Izvēlēto braucēju auto tiek aplīmēti ar Tavas kampaņas uzlīmēm laicīgi pirms kampaņas sākuma.

Euro

Kampaņas uzraudzība

Uzraugi uzrunātās auditorijas skaitu, braucēju maršrutus un ģeolokācijas zonas - pilsētas rajoni, kuros parādījusies Tava reklāma.

Seko līdzi kampaņas datiem reālā laikā

 • Potenciāli uzrunātās auditorijas skaits
 • Auto maršruti un ģeolokācijas zonas
 • Kampaņā iesaistīto braucēju sasniegumi
image

Pieejamo auto tipi

flag
Privātie auto

Automašīnas, kas tiek izmantotas braucēju ikdienas vajadzībām.

settings
Kurjerpartneru auto

Automašīnas, kas tiek izmantotas kurjerpartneru pakalpojumiem - ēdienu piegāde.

team
TAXI pakalpojumu auto

Automašīnas, kas tiek izmantotas taksometru pakalpojumu sniegšanai.

rocket
Komerctransports

Dažāda tipa automašīnas, kas tiek izmantotas uzņēmumu vajadzībām. Pieejami arī busiņi un kravas furgoni.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Uzsāc savu kampaņu jau šodien!

Reģistrēties

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums rūp Jūsu privātums, tādēļ šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums – mājas lapas apmeklētājiem un AutoPromo braucējiem – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas ilgumu, datu subjekta tiesībām u.c. jautājumiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRIENDLY"

Reģistrācijas numurs: 40103707380

Adrese: Avotu iela 13, Rīga, LV-1011, Latvija

E-pasts: brauc@autopromo.lv

Mājas lapa: https://autopromo.lv/

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRIENDLY", kas uztur mājaslapu https://autopromo.lv/ (turpmāk - AutoPromo) informē, ka attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, AutoPromo ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

AutoPromo platformas ietvaros autobraucēji dod iespēju reklāmas devējiem (reklāmas aģentūras, uzņēmumi) izvietot reklāmu uz to auto transporta līdzekļiem un par to saņem ikmēneša atalgojumu. Savukārt, reklāmas devēji izmanto unikālu iespēju - efektīvu ikdienas informācijas nesēju - auto transporta līdzekli, kas piedalās ikdienas transporta satiksmē.

Personas dati, ko mēs apstrādājam

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, mājas lapas apmeklētāju un AutoPromo braucēju.

Lai nodrošinātu AutoPromo darbību, mums ir nepieciešams apstrādāt braucēju personas datus. AutoPromo var apstrādāt šādus personas datus, proti:

Identifikācijas dati:

Piemēram, AutoPromo braucēja vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums u.tml., kas ir nepieciešami, lai identificētu personu.

Transportlīdzekļa dati:

Piemēram, informācija par transportlīdzekli, tā ikdienas nobrauktais maršruts, kā arī informācija par braucēja autovadītāja apliecību u.c. dati, kas ir nepieciešami, lai izvērtētu sadarbības iespējamību.

Kontaktinformācija:

Piemēram, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, kas ir vajadzīga saziņai.

Finanšu dati:

Piemēram, informācija par bankas kontu, kas ir nepieciešama norēķinu veikšanai.

Aplikācijas izmatošanas rezultātā iegūtie dati:

Piemēram, nobrauktais attālums, datums un ilgums, veiktie maršruti, kas ir vajadzīgi efektivitātes un biznesa procesu analīzei.

Atrašanās vietas dati:

Piemēram, aplikācijas lietošanas laikā var tikt apstrādāta informācija par Jūsu faktisko atrašanās vietu. Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas lai noteiktu atrašanās vietu, tostarp IP adresi un GPS.

Cita informācija:

Cita informācija, ko norāda AutoPromo braucējs.

Minētie personas dati tiek iegūti tieši no Jums vai tiek radīti AutoPromo aplikācijas izmantošanas rezultātā.

Personas datu apstrādes nolūki

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • līguma noslēgšana ar AutoPromo braucēju;
 • lai piemeklētu Jūsu automašīnai atbilstošu reklāmu, pamatojoties uz reklāmdevēja interesēm un informāciju, ko Jūs sniedzat reģistrējoties un aizpildot papildu informācijas pieprasījumu veidlapas, kuras nepieciešamības gadījumā mēs varam Jums nosūtīt;
 • biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem. Piemēram, lai izstrādātu un izprastu standarta AutoPromo braucēja profilu, balstoties uz kopīgajām pazīmēm, kas piemīt vairumam AutoPromo braucēju;
 • lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti;
 • saziņai ar Jums nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Jūs par jebkurām izmaiņām mūsu pakalpojumu sniegšanas kārtībā, kā arī par reklāmdevējiem, kuri ir izteikuši interesi par reklāmas iespējām uz AutoPromo braucēju auto transportlīdzekļiem;
 • norēķinu veikšanai ar AutoPromo braucējiem saskaņā ar līguma nosacījumiem;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā u.c.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

AutoPromo neapstrādā personas datus ar sākotnējiem nolūkiem nesavienojamā veidā.

AutoPromo apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir tiesiskais pamats, respektīvi:

 • līguma noslēgšana un izpilde, piemēram, līguma noslēgšana ar AutoPromo braucējiem;
 • juridisku pienākumu izpilde, piemēram, normatīvā regulējuma prasības par norēķiniem;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses, piemēram, sabiedrības informēšana par mūsu pakalpojumiem;
 • datu subjekta piekrišana, piemēram, piekrišana izmantot Jūsu atrašanās vietas datus.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati ir drošībā un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām.

Personas dati var tikt nodoti tālāk:

 • bankām norēķinu veikšanai;
 • valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos;

reklāmas devējiem. Reklāmas devēji saņem tikai anonimizētus atrašanās vietas datus, kas iegūti no GPS ierīcēm reklāmas kampaņas laikā. Anonimizēti dati nozīmē, ka datu subjekts nav identificējams. Tas ļauj mums pierādīt reklāmas devējiem, ka viņu zīmols ir redzams vietās, kur darbojas viņu kampaņas. Reklāmas devējiem netiek nodoti tādi personas dati kā Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līdz:

 • līgumsaistību izpildei;
 • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
 • ciktāl normatīvais regulējums nosaka pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus;
 • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

AutoPromo veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati ir drošībā, kā arī personas datu apstrāde notiek tikai saskaņā ar normatīvo regulējumu un AutoPromo iekšējām politikām un kārtībām.

Jūsu personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Personas datu apstrādes principi

AutoPromo personas datu apstrādē ievēro šādus principus:

 • personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
 • tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā (“nolūka ierobežojumi”);
 • ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);
 • ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai laboti (“precizitāte”);
 • tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā (“glabāšanas ierobežojums”);
 • tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).

Datu subjekta tiesības

AutoPromo braucējiem, mājas lapas apmeklētājiem u.c. datu subjektiem ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

 • tiesībām piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus. AutoPromo atgādina par nepieciešamību atjaunināt Jūsu datus aplikācijā, ja tie mainās;
 • tiesībām tikt aizmirstam;
 • tiesībām atsaukt piekrišanu;
 • tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā u.c.

Papildus informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

AutoPromo ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.

Reģistrēties

Spiežot reģistrēties, piekrītu Autopromo plarformas lietošanas noteikumiem un privātuma politikai.

Šis līgums (turpmāk – “Līgums”) reglamentē attiecības starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FRIENDLY”, reģistrācijas numurs 40103707380, juridiskā adrese Avotu iela 13, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”) un “AutoPromo” lietojumprogrammas gala lietotāju. Sabiedrība un “AutoPromo” lietojumprogrammas gala lietotājs turpmāk kopā – “Puses”; atsevišķi – “Puse”.

I.LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI.

Aktīvais Režīms

AutoPromo režīms, kas ļauj sekot Lietotāja kustībai, izmantojot GPS navigācijas sistēmu, kas uzstādīta Lietotāja Ierīcē

AutoPromo

viedtālruņu lietojumprogramma “AutoPromo” ar visiem tās papildinājumiem un atjauninājumiem

Auto

transportlīdzeklis, kas reģistrēts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kuru vada Lietotājs, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai cita likumīga pamata, kas dod Lietotājam tiesības transportlīdzekli izmantot pēc saviem ieskatiem

GPS

globālā pozicionēšanas sistēma

Ierīce

viedtālrunis, kurā var lietot AutoPromo

Kampaņa

reklāmas kampaņa, kurā Lietotājs var piedalīties saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem un kura laikā uz Lietotāja Auto tiek izvietotas reklāmas uzlīmes

Konts

AutoPromo izveidots Lietotāja konts, kas satur Lietotāja datus, kas nepieciešami viņa identifikācijai (autentifikācijai) AutoPromo un piekļuves piešķiršanai Lietotāja personas datiem, iestatījumiem, īpašajiem piedāvājumiem, Kampaņām, statistikai un citai informācijai, ko Lietotājs var iegūt, lietojot AutoPromo

Lietotājs

fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai ir tiesības noslēgt Līgumu, kas ir Līguma puse un kurai ir tiesības izmantot AutoPromo saskaņā ar Līgumu

Lietotāja Informācija

jebkāda informācija, dati un/vai citi materiāli, ko Lietotājs augšupielādējis, izmantojot AutoPromo

Reklāmas Izvietošana

attiecības starp Lietotāju un Sabiedrību, kas rodas, izvietojot reklāmas uzlīmes uz Lietotāja Auto Kampaņas laikā

Tīmekļvietne

Interneta vietne, https://autopromo.lv/

Zibakcija

Kampaņa, kuras ietvaros Lietotājs Sabiedrības noteiktā laika periodā brauc pa Sabiedrības noteiktu maršrutu

 

II.LĪGUMA PRIEKŠMETS. NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

1.Līgums regulē attiecības starp Lietotāju un Sabiedrību AutoPromo izmantošanas un Reklāmas Izvietošanas ietvaros, Lietotājam piedaloties Kampaņā. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs piekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem, izveidojot Kontu.

 

2.Atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem Lietotājs var piedalīties Kampaņās, un Lietotājs apņemas izvietot reklāmas uzlīmes uz Auto Kampaņas laikā atbilstoši Sabiedrības norādēm. Lietotājs var piedalīties Kampaņā, izmantojot AutoPromo, kas reģistrē ar Lietotāja piedalīšanos Kampaņā saistīto informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, informāciju attiecībā uz Auto nobraukto attālumu.

 

3.Sabiedrībai ir tiesības noteikt papildus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz Reklāmas Izvietošanu konkrētas Kampaņas ietvaros. Sabiedrībai jāziņo Lietotājam par papildus noteikumu un nosacījumu piemērošanu Lietotājam atbilstoši Līguma VII. nodaļai. Ar Lietotāja piekrišanas brīdi papildus noteikumiem un nosacījumiem šī punkta izpratnē tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un papildus noteikumiem un nosacījumiem šī punkta izpratnē priekšroka dodama papildus noteikumiem un nosacījumiem.

 

4.AutoPromo, tajā skaitā, bet ne tikai, AutoPromo dizains, teksti, skaņas efekti, attēli, videomateriāli, zīmes, kā arī citas AutoPromo daļas, ir un/vai satur intelektuālā īpašuma tiesību objektus, kas pieder tikai to likumīgajiem īpašniekiem. Jebkāda intelektuālā īpašuma tiesību objektu, kas saistīti ar AutoPromo, izmantošana ir aizliegta, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.

 

III.AUTOPROMO

 

5.AutoPromo ir lietojumprogramma, kuru, instalējot un lietojot Ierīcē, Lietotājs var piedalīties Kampaņās. AutoPromo var tikt lietota Aktīvajā Režīmā, kā arī gaidīšanas režīmā.

 

6.Sabiedrība nesniedz garantijas un neuzņemas saistības attiecībā uz AutoPromo atbilstību Lietotāja prasībām, apmierinātību ar AutoPromo lietošanu, AutoPromo funkciju atbilstību Lietotāja prasībām, nepārtrauktu un nekļūdīgu AutoPromo darbību. Lietotājs saprot un piekrīt, ka ir pilnībā atbildīgs par jebkuru Lietotāja Saturu.

 

7.AutoPromo darbībai ir nepieciešams interneta savienojums. Par interneta savienojuma nodrošināšanu AutoPromo lietošanas vajadzībām ir atbildīgs Lietotājs. Sabiedrība neatlīdzina Lietotājam tā izdevumus, tajā skaitā, bet ne tikai, izdevumus, kas saistīti ar mobilo sakaru operatora pieprasītiem maksājumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, maksājumiem par datplūsmu.

 

IV.LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

8.Lietotājam ir tiesības lietot AutoPromo atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Sabiedrības norādēm, tajā skaitā, bet ne tikai, izveidojot un dzēšot savu Kontu.

 

9.Lietotājs ievēro Līguma noteikumus un nosacījumus pilnā apmērā. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no Līguma noteikumiem un/vai nosacījumiem, Lietotājs pārtrauc AutoPromo lietošanu un dzēš AutoPromo no Ierīces.

 

10.Izveidojot Kontu, Lietotājs sniedz precīzu un patiesu informāciju. Ja pēc Konta izveides mainās Lietotāja sniegtā informācija, Lietotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā atjaunina Konta izveides procesā sniegto informāciju.

 

11.Lietotājs veic saprātīgas darbības sava Konta aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, lai novērstu trešo personu neatļautu piekļuvi Kontam. Lietotājs neatklāj trešajām personām savus identifikācijas datus, kas nodrošina piekļuvi Kontam. Lietotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā informē Sabiedrību par jebkādiem neatļautiem Konta izmantošanas gadījumiem, Konta drošības pārkāpumiem un/vai citiem līdzīga rakstura notikumiem.

 

12.Pēc Sabiedrības pieprasījuma Lietotājs iesniedz pierādījumus par Sabiedrībai sniegtajiem personas datiem un citu informāciju, kas nepieciešama Līguma noslēgšanai, no Līguma izrietošo saistību izpildei un tiesību izlietošanai, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanai.

 

13.Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai un/vai trešajām personām jebkādus zaudējumus, kas rodas Lietotāja darbību rezultātā, tostarp Līguma pārkāpumu vai citu tiesību pārkāpumu rezultātā.

 

14.Lietotājs apzinās, ka AutoPromo var tikt ieviestas izmaiņas un/vai papildinājumi, izveidojot un uzstādot jaunas programmatūras daļas, kas var izraisīt pārtraukumus un apturēšanu piekļuvei AutoPromo. Lietotājs apzinās, ka izmaiņas un/vai papildinājumi šī Līguma punkta izpratnē ir AutoPromo lietošanas procesa neatņemama sastāvdaļa un dod piekrišanu šādu izmaiņu un/vai papildinājumu veikšanai bez iepriekšējas Lietotāja brīdināšanas vai atļaujas saņemšanas no Lietotāja.

 

15.Lietotājam Kampaņas laikā ir aizliegts:

15.1.Lietot AutoPromo Aktīvajā Režīmā, ja Lietotājs nebrauc ar Auto, uz kura izvietotas reklāmas uzlīmes un/vai ja Lietotājs brauc ar Auto, uz kura nav izvietotas reklāmas uzlīmes.

15.2.Lietot AutoPromo, ja līdz Auto valsts tehniskās apskates veikšanas termiņa beigām ir palikušas mazāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Par tehniskās apskates veikšanu Lietotājs paziņo Sabiedrībai, nosūtot elektronisku vēstuli uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: brauc@autopromo.lv.

15.3.Nodot Ierīci ar AutoPromo Aktīvajā Režīmā trešajām personām.

15.4.Lietojot AutoPromo Aktīvajā Režīmā, vienlaikus lietot programmas, kas var mainīt reālos datus, tajā skaitā, bet ne tikai, laiku, GPS koordinātas un citus.

15.5.Veikt jebkādas darbības, kas ietekmē datu precizitāti, kas attiecas uz Auto ar reklāmas uzlīmēm uz tā, brauciena maršrutu un ilgumu un/vai reklāmas uzlīmes uz Auto un to kvalitāti (ieskaitot redzamību), tajā skaitā, bet ne tikai, patvaļīgi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrību, noņemt reklāmas uzlīmes no Auto.

 

16.Lietotājam ir aizliegts:

16.1.Lietot AutoPromo pretēji Līguma noteikumiem un nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, bet ne tikai, lietot cita Lietotāja Kontu.

16.2.Nodot trešajām personām saistības un tiesības, kas saistītas ar AutoPromo, tajā skaitā, bet ne tikai, atsavināt vai citādi nodot Kontu trešajai personai neatkarīgi no šāda darījuma tiesiskā pamata. Ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma punktā minētos noteikumus, Lietotājs, kurš ir nodevis attiecīgo Kontu, saglabā visus Lietotāja pienākumus atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Personai, kurai nodots citas personas Konts, ir saistoši Līguma noteikumi un nosacījumi no Konta nodošanas brīža.

 

17.Piedaloties Kampaņā, Lietotājs

17.1.uztur Auto tīru un bez bojājumiem;

17.2.ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, tajā skaitā, bet ne tikai, ceļu satiksmi regulējošos normatīvos aktus, kā arī neapdraud ceļu satiksmes drošību;

17.3.ir atbildīgs par Reklāmas Izvietošanas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

17.4.nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā ziņo Sabiedrībai par uz Auto izvietoto reklāmas uzlīmju tehniskiem vai vizuāliem bojājumiem vai noņemšanu, par katru Lietotāja administratīvo pārkāpumu vai pārkāpumu ceļu satiksmē, kurā iesaistīts Auto.

 

18.Pēc Sabiedrības pieprasījuma un saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem Lietotājs nekavējoties sniedz precīzas un patiesas Auto un/vai tā rādītāju (tajā skaitā, bet ne tikai, odometra) fotoattēlus, kas nav rediģēti un ir tādā kvalitātes līmenī, kas ļauj Sabiedrībai novērtēt reklāmas uzlīmju un/vai Auto un/vai tā rādītāju (tajā skaitā, bet ne tikai, odometra) stāvokli un ietverto informāciju, lai pierādītu Lietotāja un attiecīgā Auto dalību Kampaņā. Lietotājs sniedz šādus fotoattēlus šī Līguma punkta izpratnē Kampaņas sākumā un beigās, kā arī pēc Sabiedrības pieprasījuma jebkurā laikā Kampaņas ietvaros, ko nosaka Sabiedrība pēc saviem ieskatiem. Lietotājs apņemas ievērot Sabiedrības sniegtos norādījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, nosūtot fotoattēlus šī Līguma punkta izpratnē, fotoattēlos atspoguļojot arī Sabiedrības ģenerētos unikālos kodus, ko Sabiedrība iepriekš nosūta Lietotājam, lai pārliecinātos, ka fotoattēli ir uzņemti laikā, kad Sabiedrība tos no Lietotāja ir pieprasījusi.

 

19.Lietotājs apstiprina, ka:

19.1.Lietotājam ir tiesības noslēgt Līgumu.

19.2.Lietotājs ir Auto īpašnieks vai tam ir tiesības izmantot Auto pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz cita tiesiska pamata.

19.3.Ja Lietotājs nav Auto īpašnieks, Lietotājs ir saņēmis Auto īpašnieka piekrišanu Auto dalībai Kampaņā.

19.4.Auto nav operatīvais transportlīdzeklis Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likuma izpratnē.

19.5.Lietotājs ir Lietotāja Satura īpašnieks un/vai Lietotājam ir tiesības nodot Sabiedrībai Lietotāja Saturu. Ne Lietotāja Saturs, ne jebkāda tā nodošana Sabiedrībai, kā arī Lietotāja Satura izmantošana, ko veic Sabiedrība, nepārkāpj Lietotāja vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādas citas tiesības vai Latvijas Republikas normatīvos aktus.

 

20.Lietotājs apņemas nevērsties pret Sabiedrību, Sabiedrības darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem, kā arī citām ar Sabiedrību saistītām personām ar prasībām un pretenzijām, kas izriet no Reklāmas Izvietošanas vai AutoPromo lietošanas; Līguma neievērošanas vai pārkāpumiem, par kuriem atbildīgs Lietotājs; Lietotāja Satura izmantošanas, ko veic Sabiedrība; Lietotāja tiesību pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīgas trešās personas.

 

21.Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai Auto aplīmēšanas ar reklāmas uzlīmēm izmaksas tajos gadījumos, kad:

21.1. Lietotājs attiecies no piedalīšanās Kampaņā jau pēc Auto aplīmēšanas ar reklāmas uzlīmēm;

21.2.Lietotājs Kampaņas laikā ar uz tā auto izvietotām reklāmdevēja uzlīmēm ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu;

21.3.Lietotājs piekritis piedalīties Zibakcijā, taču nav ievērojis Zibakcijas papildus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz laiku un/vai maršrutu.

 

 

V.SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. SABIEDRĪBAS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 

22.Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtībā ieviest izmaiņas un/vai papildinājumus AutoPromo, izveidojot un uzstādot jaunas programmatūras daļas, pārvaldīt AutoPromo un ar to saistītos tehniskos procesus pēc saviem ieskatiem bez iepriekšējas Lietotāja brīdināšanas vai atļaujas saņemšanas no Lietotāja.

 

23.Sabiedrībai ir tiesības ierobežot, apturēt un izbeigt Lietotāja AutoPromo lietošanas tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, tajā skaitā, par Līguma noteikumu vai nosacījumu neievērošanu vai pārkāpšanu. Sabiedrībai nav pienākuma sniegt Lietotājam pierādījumus par apstākļiem, kas radīja AutoPromo lietošanas tiesību ierobežošanu, apturēšanu un/vai izbeigšanu. Par Līguma noteikumu un nosacījumu neievērošanu un pārkāpšanu Sabiedrībai ir tiesības Lietotāja Kontā var uzrādīt negatīva rakstura atsauksmes, piemēram, gadījumos, kad Lietotājs piekrīt piedalīties Kampaņā un vēlāk neierodas uz Auto aplīmēšanu ar uzlīmēm atbilstoši Sabiedrības norādēm.

 

24.Sabiedrība apņemas:

24.1.Piešķirt Lietotājam tiesības lietot AutoPromo atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem, ja Lietotājs atbilst Līguma noteikumiem un nosacījumiem un tos izpilda.

24.2.Nodrošināt Lietotājam iespēju lejupielādēt AutoPromo no “Apple Store” vai “Google Play” vai citādā Sabiedrības atļautā veidā.

24.3.Paziņot Lietotājam par Līguma grozījumiem, publicējot atbilstošu informāciju Tīmekļvietnē.

 

25.Sabiedrība nav atbildīga par:

25.1.Lietotāja un/vai trešo personu prettiesiskām darbībām, tajā skaitā, bet ne tikai, ar AutoPromo lietošanu saistītām prettiesiskām darbībām, piemēram, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstošas Reklāmas Izvietošanu.

25.2.Lietotāja identifikācijai (autentifikācijai) AutoPromo Lietotāja Kontam nepieciešamo datu nozaudēšanu.

25.3.Nepilnīgu, neprecīzu vai nepareizu Lietotāja datu sniegšanu, izveidojot Kontu.

25.4.Interneta savienojuma neesamību vai sliktu Interneta savienojuma kvalitāti Lietotāja atrašanās vietā.

25.5.Lietotāju un jebkuru trešo personu zaudējumiem, kas radušies Līguma noteikumu un nosacījumu neievērošanas vai pārkāpšanas rezultātā, kā arī Līgumam neatbilstošas AutoPromo lietošanas rezultātā vai neatļautas piekļuves Lietotāja Kontam vai personas datiem, ieskaitot informācijai, kas saistīta ar Lietotāja Kontu, rezultātā.

25.6.Jebkādiem ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī citiem starpgadījumiem, kuros iesaistīts Lietotājs un/vai Auto, piedaloties Kampaņā.

25.7.Jebkādiem Auto bojājumiem, ko izraisa uzlīmju izvietošana un noņemšana Kampaņas vajadzībām vai Lietotāja nespēju ievērot Līguma noteikumus un nosacījumus vai Sabiedrības sniegtos norādījumus, vai, ja Auto bija bojāts pirms tā iesaistīšanas Kampaņā (tajā skaitā, bet ne tikai, satiksmes negadījuma, uzturēšanas vai pārkrāsošanas rezultātā).

 

26.Sabiedrības kopējā atbildība pret Lietotāju nepārsniedz EUR 100 (viens simts euro). Sabiedrībai nerodas atbildība par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpildi izraisījuši no Sabiedrības neatkarīgi cēloņi (nepārvarama vara), tajā skaitā, bet ne tikai stihiskas nelaimes, kara darbība, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšēji nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti, kā arī ļaunprātīgas programmatūras ietekme un trešo personu negodīgas vai prettiesiskas darbības, kuru mērķis ir iegūt neatļautu piekļuvi vai atspējot AutoPromo programmatūru vai aparatūru. Par šī Līguma punktā minēto apstākļu iestāšanos Sabiedrība paziņo Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā kopš to iestāšanās.

 

VI.ATLĪDZĪBAS SISTĒMA

 

27.Par dalību Kampaņā Lietotājs var saņemt atlīdzību, kuru Sabiedrība izmaksā Lietotājam vienu reizi mēnesī, pārskaitot līdzekļus uz Lietotāja norādīto bankas kontu. Lietotāja atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā attālumu, ko Auto nobrauc ar uzlīmēm, braukšanas laiku, datumu, vietu un citus Sabiedrības noteiktus faktorus.

 

28.Atlīdzības apmēra aprēķināšanas kārtība un nosacījumi tiek noteikti, pamatojoties uz konkrētās Kampaņas papildu nosacījumiem, kas dažādu Kampaņu ietvaros var atšķirties. Lietotājam tiek nodrošināta pieeja informācijai par atlīdzības aprēķināšanas kārtību, noteikumiem un nosacījumiem Lietotāja Kontā. Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusējā kārtībā mainīt atlīdzības aprēķināšanas kārtību, noteikumus un nosacījumus.

 

29.Lietotājs apzinās, ka piekrišana piedalīties Kampaņā un vēlāka Lietotāja bezdarbība, tajā skaitā, bet ne tikai, neierašanās uz Auto aplīmēšanu ar uzlīmēm atbilstoši Sabiedrības norādēm, nozīmē, ka Sabiedrība var liegt dalību turpmākās Kampaņās.

 

30.Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma samazināt Lietotāja saņemamo atlīdzību, ja Lietotājs pārkāpis jebkādu Līguma noteikumu vai nosacījumu. Sabiedrībai ir tiesības neizmaksāt Lietotājam atlīdzību par piedalīšanos, Kampaņā, ja:

30.1.Kampaņas laikā Auto ir iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā;

30.2.Lietotājs pārkāpis jebkādu Līguma noteikumu vai nosacījumu, tajā skaitā, bet ne tikai, Līguma 15.-18. punktu noteikumus.

 

VII.PAZIŅOJUMI

 

31.Sabiedrība ir tiesības nosūtīt Lietotājam informāciju par Līgumu ar jebkādiem līdzekļiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ar e-pastu, SMS un uznirstošo logu Lietotāja Ierīcē starpniecību, kā arī, publicējot informāciju Tīmekļvietnē. Noslēdzot Līgumu, Lietotājs dod savu piekrišanu paziņojumu saņemšanai no Sabiedrības ar šajā Līguma punktā norādīto līdzekļu starpniecību.

 

VIII.LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

 

32.Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs piekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem atbilstoši Līguma 1. punktam, un tas paliek spēkā visā Lietotāja AutoPromo lietošanas laikā.

 

33.Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja viņš pārtrauc AutoPromo lietošanu un dzēš AutoPromo no visām Lietotāja Ierīcēm.

 

34.Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, izbeidzot Lietotāja piekļuvi un spēju izmantot AutoPromo jebkura Līguma noteikumu vai nosacījumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu. Līguma grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanu Tīmekļvietnē.

 

35.Ja pēc Līguma grozījumu publicēšanas Lietotājs turpina izmantot AutoPromo, uzskatāms, ka Lietotājs piekritis attiecīgajiem Līguma grozījumiem. Lietotājs ievēro ar Līgumā grozījumiem noteiktos noteikumus un nosacījumus arī tad, ja nav ar attiecīgajiem grozījumiem iepazinies. Līguma noteikumi un nosacījumi ir attiecināmi arī uz visiem AutoPromo atjauninājumiem, kas aizstāj vai papildina AutoPromo iepriekšējās versijas.

 

IX.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 

36.Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas.

 

37.Līgumam pēc Lietotāja piekrišanas tā noteikumiem un nosacījumiem ir tāds pats juridiskais spēks kā Lietotāja parakstītam rakstveida dokumentam.

 

38.Lietotājs dod savu piekrišanu pilnīgai vai daļējai Sabiedrības tiesību un saistību nodošanai citām personām.

 

39.Līguma nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Līguma noteikumu un nosacījumu interpretācijai.

 

40.Ja kāds no Līguma noteikumiem vai nosacījumiem jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošu vai pretlikumīgu, tas nekādi neietekmē un neierobežo pārējo Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību un izpildīšanas un ievērošanas pienākumu, un Pusēm jāpilda savi pienākumi tādā veidā, kas visvairāk atbilst Pušu nodomiem, kas pastāvēja Līguma spēkā stāšanās brīdī.

 

41.Līgums ir noslēgts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus. Pušu tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

 

42.Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas izriet Pušu starpā, tajā skaitā no Līguma, vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināts savstarpējo sarunu ceļā, taču, ja vienošanās par strīda noregulēšanu sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums rūp Jūsu privātums, tādēļ šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums – mājas lapas apmeklētājiem un AutoPromo braucējiem – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas ilgumu, datu subjekta tiesībām u.c. jautājumiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRIENDLY"

Reģistrācijas numurs: 40103707380

Adrese: Avotu iela 13, Rīga, LV-1011, Latvija

E-pasts: brauc@autopromo.lv

Mājas lapa: https://autopromo.lv/

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRIENDLY", kas uztur mājaslapu https://autopromo.lv/ (turpmāk - AutoPromo) informē, ka attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, AutoPromo ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

AutoPromo platformas ietvaros autobraucēji dod iespēju reklāmas devējiem (reklāmas aģentūras, uzņēmumi) izvietot reklāmu uz to auto transporta līdzekļiem un par to saņem ikmēneša atalgojumu. Savukārt, reklāmas devēji izmanto unikālu iespēju - efektīvu ikdienas informācijas nesēju - auto transporta līdzekli, kas piedalās ikdienas transporta satiksmē.

Personas dati, ko mēs apstrādājam

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, mājas lapas apmeklētāju un AutoPromo braucēju.

Lai nodrošinātu AutoPromo darbību, mums ir nepieciešams apstrādāt braucēju personas datus. AutoPromo var apstrādāt šādus personas datus, proti:

Identifikācijas dati:

Piemēram, AutoPromo braucēja vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums u.tml., kas ir nepieciešami, lai identificētu personu.

Transportlīdzekļa dati:

Piemēram, informācija par transportlīdzekli, tā ikdienas nobrauktais maršruts, kā arī informācija par braucēja autovadītāja apliecību u.c. dati, kas ir nepieciešami, lai izvērtētu sadarbības iespējamību.

Kontaktinformācija:

Piemēram, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, kas ir vajadzīga saziņai.

Finanšu dati:

Piemēram, informācija par bankas kontu, kas ir nepieciešama norēķinu veikšanai.

Aplikācijas izmatošanas rezultātā iegūtie dati:

Piemēram, nobrauktais attālums, datums un ilgums, veiktie maršruti, kas ir vajadzīgi efektivitātes un biznesa procesu analīzei.

Atrašanās vietas dati:

Piemēram, aplikācijas lietošanas laikā var tikt apstrādāta informācija par Jūsu faktisko atrašanās vietu. Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas lai noteiktu atrašanās vietu, tostarp IP adresi un GPS.

Cita informācija:

Cita informācija, ko norāda AutoPromo braucējs.

Minētie personas dati tiek iegūti tieši no Jums vai tiek radīti AutoPromo aplikācijas izmantošanas rezultātā.

Personas datu apstrādes nolūki

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • līguma noslēgšana ar AutoPromo braucēju;
 • lai piemeklētu Jūsu automašīnai atbilstošu reklāmu, pamatojoties uz reklāmdevēja interesēm un informāciju, ko Jūs sniedzat reģistrējoties un aizpildot papildu informācijas pieprasījumu veidlapas, kuras nepieciešamības gadījumā mēs varam Jums nosūtīt;
 • biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem. Piemēram, lai izstrādātu un izprastu standarta AutoPromo braucēja profilu, balstoties uz kopīgajām pazīmēm, kas piemīt vairumam AutoPromo braucēju;
 • lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti;
 • saziņai ar Jums nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Jūs par jebkurām izmaiņām mūsu pakalpojumu sniegšanas kārtībā, kā arī par reklāmdevējiem, kuri ir izteikuši interesi par reklāmas iespējām uz AutoPromo braucēju auto transportlīdzekļiem;
 • norēķinu veikšanai ar AutoPromo braucējiem saskaņā ar līguma nosacījumiem;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā u.c.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

AutoPromo neapstrādā personas datus ar sākotnējiem nolūkiem nesavienojamā veidā.

AutoPromo apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir tiesiskais pamats, respektīvi:

 • līguma noslēgšana un izpilde, piemēram, līguma noslēgšana ar AutoPromo braucējiem;
 • juridisku pienākumu izpilde, piemēram, normatīvā regulējuma prasības par norēķiniem;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses, piemēram, sabiedrības informēšana par mūsu pakalpojumiem;
 • datu subjekta piekrišana, piemēram, piekrišana izmantot Jūsu atrašanās vietas datus.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati ir drošībā un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām.

Personas dati var tikt nodoti tālāk:

 • bankām norēķinu veikšanai;
 • valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos;

reklāmas devējiem. Reklāmas devēji saņem tikai anonimizētus atrašanās vietas datus, kas iegūti no GPS ierīcēm reklāmas kampaņas laikā. Anonimizēti dati nozīmē, ka datu subjekts nav identificējams. Tas ļauj mums pierādīt reklāmas devējiem, ka viņu zīmols ir redzams vietās, kur darbojas viņu kampaņas. Reklāmas devējiem netiek nodoti tādi personas dati kā Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līdz:

 • līgumsaistību izpildei;
 • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
 • ciktāl normatīvais regulējums nosaka pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus;
 • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

AutoPromo veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati ir drošībā, kā arī personas datu apstrāde notiek tikai saskaņā ar normatīvo regulējumu un AutoPromo iekšējām politikām un kārtībām.

Jūsu personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Personas datu apstrādes principi

AutoPromo personas datu apstrādē ievēro šādus principus:

 • personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
 • tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā (“nolūka ierobežojumi”);
 • ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);
 • ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai laboti (“precizitāte”);
 • tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā (“glabāšanas ierobežojums”);
 • tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).

Datu subjekta tiesības

AutoPromo braucējiem, mājas lapas apmeklētājiem u.c. datu subjektiem ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

 • tiesībām piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus. AutoPromo atgādina par nepieciešamību atjaunināt Jūsu datus aplikācijā, ja tie mainās;
 • tiesībām tikt aizmirstam;
 • tiesībām atsaukt piekrišanu;
 • tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā u.c.

Papildus informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

AutoPromo ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.

Šis potenciāli uzrunātās auditorijas aprēķins sniedz datus par auditorijas skaitu pie nosacījuma, ka reklāmdevēja izveidotajā kampaņā tiek izvēlēti automobiļi ar vidējo nobraukumu no 20 km/dienā līdz 175 km/dienā. Papildu lielākā daļa no kampaņā iesaistītajiem automobiļiem katru kampaņas dienu pārvietojas tikai Rīgas pilsētas robežās - lielākoties Rīgas centra un mikrorajonu robežās. Šajā automobiļu grupā tiek iekļauti privātie automobiļi, kurjerpartneru automobiļi (ēdienu piegāde), kā arī taksometru pakalpojumu sniedzēji.